Въпроси и отговори

1. Как мога да регистрирам детето си за детска ясла, градина или подготвителна група?
За да регистрирате дете, попълнете електронния формуляр, достъпен от страницата Регистрация. Можете да направите това само в сроковете за регистрация на системата, описани подробно на страница Етапи. Моля, уверете се, че всички данни са коректно въведени, преди да изпратите заявлението.

В случай, че не желаете или не можете да използвате електронната система, можете да подадете заявление на място в едно от избраните детски заведения. Служител от съответното детско заведение ще попълни електронния формуляр вместо вас.
2. Как мога да регистрирам две или повече деца?
За всяко отделно дете, независимо дали от едно семейство или не, е необходимо да бъде направена отделна регистрация в електронната система. На посочения при регистрацията имейл адрес ще получите уникална парола за всеки един от профилите на децата. Паролата осигурява възможност за последваща промяна на желанията и/или корекция на данните, достъп до резултатите от класирането на съответното дете, както и друга допълнителна информация.
3. Кандидатствам за прием в повече от едно заведение, необходимо ли е да подавам заявление за всяко едно от тях?
Системата позволява да изберете до 3 различни детски учебни заведения при регистрация. Заявявайки желание за участие в класирането чрез електронната система, е необходимо единствено да подредите избраните от Вас детски заведения по приоритетно желание. Първо желание носи +8 допълнителни точки, второ желание +7 точки и трето желание носи +6 точки.
4. Ще получа ли входящ номер на моята регистрация?
Не, но на посочения от вас имейл адрес ще получите парола за Вход. Профилът Ви осигурява възможност за последваща промяна на желанията и/или корекция на данните, достъп до резултатите от класирането на съответното дете, както и друга допълнителна информация.
5. Не виждам откъде да маркирам предимството, че детето ми е посещавало детска ясла в същото учебно заведение.
Това предимство е възможно да се избере само за деца, кандидатстващи за детска градина. Ето защо докато не изберете дали кандидатствате за детска ясла или детска градина, полето е скрито. Ако изберете, че кандидатствате за детска градина, полето ще се появи автоматично в секция Допълнителна информация, там където се маркират всички останали предимства.
6. Как мога да проверя резултатите от класирането?
Можете да проверите резултатите от класирането в профила на детето след обявяване на класиранията. Използвайте ЕГН/Личен номер и паролата за вход, получена на имейл. Списък с имената на приетите деца ще бъде също така изнесен на видно място във всяко едно детско заведение.
7. Как мога да прегледам регистрацията на детето си и да коригирам грешки при необходимост?
Можете да прегледате всички данни в профила на детето си от страница Вход. Използвайте ЕГН (или личен номер) и получената парола за вход.
Профилът Ви осигурява възможност през съответните етапи да коригирате желанията и декларираните данни, или пък достъп до резултатите от класирането на съответното дете.
8. Какви са сроковете за подаване и обработка на регистрации в системата?
Подробна информация за началната и крайната дата за всеки отделен етап от процеса по регистрацията можете да видите на страница Етапи . Точните дати за всяка учебна година се обявяват около 30 дни преди старта на кампанията, като периодите варират с минимални разлики за следващата година.
9. Пропуснал съм първоначалния срок за регистрация, мога ли все пак да подам заявление за регистрация?
Освен първоначалния период на регистрация, възможно е да регистрирате детето и си през още 2 периода, през които освен промяна на данните между класиранията, могат да се правят и нови регистрации. Можете да видите началните и крайните дати на етапите на страница Етапи.
10. Как да проверя дали детето ми е прието?
Можете да проверите резултатите от класирането в профила на детето след обявяване на класиранията. Използвайте ЕГН/Личен номер и паролата за вход, получена на имейл. Списък с имената на приетите деца ще бъде също така изнесен на видно място във всяко едно детско заведение.
11. Възможно ли е детето да не бъде прието в нито едно от желаните детски заведения?
Да, това е възможно, в случай че броят на събраните от него точки не е достатъчен за прием в посочените детски заведения. Ако детето не е прието в нито едно детско заведение, родителите на неприетите деца трябва да проверят къде има останали свободни места (за тяхната възрастова група) и да променят желанията си от профила в периода за редакции, за да могат да участват успешно на следващото класиране.
12. Не получих имейл или получих имейл известно време след регистрацията. Това ще повлияе ли на класирането?
Не, имейлът няма никакво значение по отношение на регистрацията или класирането. Той съдържа само и единствено паролата, която сте видели в момента на успешната регистрация. Датата и часът, които системата използва в класирането са тези, в които е завършена регистрацията.

Времето на получаване на имейл за успешна регистрация може да се забави в зависимост от Вашия доставчик на електронна поща, но не е фактор в класирането. Ако все още не получавате имейла, проверете своята спам папка.
13. Как да разбера кой е административният район, в който живея?
Информация за административно-териториалното деление на Община Бургас можете да намерете тук.

Списък на всички детски заведения и района, в който се намират вижте на страница Правила.
14. Как да разбера какви са постоянния и настоящия адрес на детето ми?
Тъй като в системата се взима под внимание адресът на детето, а не на родителя, то е важно да знаете на какъв адрес се води детето ви. Правилото е, че в момента на раждане детето получава и постоянния, и настоящия адрес на майката и бива автоматично регистрирано в служба ГРАО. Ако тези адреси не са сменяни междувременно, би следвало да са същите като към момента на раждането. Ако не сте сигурни, можете да извършите проверка по ЕГН на детето си, за това къде се води адресната му регистрация. Това може да стане в Центъра за административно обслужване на гърба на Община Бургас, както и в Центровете за административни услуги на територията на Бургас, както и на следните телефони: 056/907526, 056/907524, 056/907521, 056/907520, 056/907525.
15. Мога ли да посоча адреса и района на родителя, вместо на детето?
Не, кандидатстването с адреса на родителя не е допустимо - регистрацията в системата задължително става по адрес на детето, като може да се избере по-благоприятния между постоянния или настоящия адрес на детето.

Единственото изключение от това правило е за осиновени деца или деца от приемни семейства, при които може да се използва адреса на родителя, но само след като се докаже това обстоятелство със съответния документ.
16. Извършвал съм смяна на адрес в последните години, но в рамките на същия район. Мога ли да посоча общия период на местоживеене в района?
Да, ако сте извършвали смяна на адреса си, но и двата адреса са в рамките на един и същ прилежащ район, то можете да сумирате общия период на местожителство и да го посочите при регистрацията. Например ако от 1 година живеете в блок 11, но преди това сте живели 4 години в блок 10 на същия квартал, посочете 5 години като общо местожителство в района.
17. По какъв начин се извършва класирането?
Най-голяма тежест при класирането на децата има времето на местоживеене на детето в прилежащия район на детското учебно заведение. Кандидатите се разпределят в следните 4 групи:
- в група 1 попадат живеещите над 2 години в района (+300 т.)
- в група 2 са живеещите между 1 и 2 години (+200 т.)
- в група 3 са живеещите под 1 година (+100 т.)
- в група 4 са деца без адрес в прилежащия район на детското заведение (+1 т.)

По този начин се спазва принципът да се приемат всички деца от група 1, ако останат свободни места се приемат децата от група 2 и т.н. Що се отнася до подреждането на децата вътре в група 1, предимство имат децата с повече точки, а ако се случи две деца да има еднакъв брой точки, то предимство получава детето, което е направило регистрацията си по-рано.
18. Към коя дата се отчита времето на местожителство?
При изчисляването на времето за местожителство се гледа датата, обявена за първоначална дата на регистрация в системата за прием. Така например ако системата отваря за регистрации на 1ви Април, то това ще бъде датата, спрямо която се изчислява времето на местожителство в съответния район. Актуалната дата за текущата година можете да видите на страница Етапи
19. Има ли значение за класирането времето на регистрацията?
Времето на регистрация се взима под внимание в случай, че точките между децата са равни. Класирането се извършва на база точкова система, а времето е второстепенен фактор. Това означава, че дори и едно дете да е регистрирано по-късно от друго в системата, то първото дете ще има предимство ако е с повече точки.

Пример:

1.Иван Петров Градина 1 308 точки 1ви Април 13:05:21
2.Мария Иванова Градина 1 208 точки 1ви Април 08:10:07
3.Петър Маринов Градина 1 208 точки 4ти Април 16:14:14
20. Какви документи са нужни за кандидатстване в момент на попълване на регистрационната форма?
При попълване на регистрационната форма не са необходими никакви документи, като те се представят едва когато отидете да запишете детето си в дадената детска ясла, градина или училище. Единствено ако декларирате специално предимство ще трябва да въведете номера на изисквания документ в съответното поле при регистрация.

Действителните документи, удостоверяващи истинността на въведената от Вас информация, се предоставят при записване на детето в съответното детско заведение, където е класирано. В случай че бъде установено несъответствие между въведената информация и представените документи, записването на детето ще бъде отказано и то ще може да участва едва на следващо класиране и то само ако коригирате неверните обстоятелства.
21. Какви документи са необходими при записване на детето ми в детско заведение?
Записването става на място в съответното детско заведение, в което детето е класирано. Изискват се следните документи:

1. Акт за раждане на детето (копие)

2. Необходими документи, доказващи съответни предимства (ако се ползват такива)

- дете с трайни увреждания над 50% - решение на ТЕЛК или Протокол от лекарска комисия
- дете от приемно семейство - договор за настаняване или отглеждане на дете от приемно семейство / заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ - Бургас
- осиновено дете - съдебно удостоверение / съдебно решение за допускане на осиновяването
- дете със СОП - решение на ТЕЛК или Протокол от лекарска комисия

Всички останали декларирани предимства се проверяват по служебен път и няма нужда да се носят документи, които ги удостоверяват.
22. Имам и други въпроси относно класирането и приема. Към кого да се обърна?
Информация за класирането и приема можете да получите във всяко едно детско заведение, като техните контакти можете да откриете на страница Детски градини.