Въпроси и отговори

1. В какъв срок мога да подам заявлениe за постъпване в самостоятелни детски ясли (СДЯ), детски градини (ДГ) и полудневни подготвителни групи (ППГ) към училища?
Заявления за участие в прием 2018/2019 година (регистрация) могат да се подават от 02.04.2018 г. от 08:00 часа до 20.04.2018 до 18:00 часа.
2. Как мога да регистрирам детето си чрез електронната система?
За да регистрирате дете, попълнете електронния формуляр, достъпен от страницата "Регистрация". Моля, използвайте кирилица при попълването и се уверете, че всички данни са коректно въведени, преди да изпратите заявлението.
3. Не желая да използвам електронната система. Мога ли да подам заявление по друг начин?
В случай, че не желаете или не можете да използвате електронната система, можете да подадете заявление на място в едно от избраните детски заведения. Служител от съответното детско заведение ще попълни електронния формуляр вместо вас.
4. Как мога да регистрирам две или повече деца?
За всяко отделно дете, независимо дали от едно семейство или не, е необходимо да бъде направена отделна регистрация в електронната система. На посочения при регистрацията имейл адрес ще получите уникална парола за всеки един от профилите на децата. Паролата осигурява възможност за последваща промяна на желанията и/или корекция на данните, достъп до резултатите от класирането на съответното дете, както и друга допълнителна информация.
5. В колко детски градини/ясли може да кандидатсва за прием детето ми?
Можете да посочите 3 детски заведения, като ги подредите по приоритетно желание.
6. Кандидатствам за прием в повече от едно заведение, необходимо ли е да подавам заявление за всяко едно от тях?
В случай, че използвате електронната система, това не е необходимо. Електронната система е създадена, за да улесни процеса на заявяване и класиране. Заявявайки желание за участие в класирането чрез електронната система, е необходимо единствено да подредите избраните от Вас детски заведения по приоритетно желание. Системата автоматично ще разпредели кандидатурите и добави точки за приоритетно желание.
Ако подавате собственоръчно попълнено заявление за кандидатстване, също e необходимо то да се подаде само в едно от трите желани детски заведения.
7. Каква информация е необходима при регистриране на дете, когато използвам електронната система?
Информацията, която е необходимо да бъде въведена в системата не се различава по никакъв начин от информацията, която подавате на място в детско заведение. В системата е необходимо да бъдат въведени данни, идентифициращи детето: три имена, ЕГН/ЛНЧ, адрес, както и информация, идентифицираща родител/-и или настойник/-ци: имена, трудов статус, адрес за електронна поща.
8. Ще получа ли входящ номер на моята регистрация?
Не, но на посочения от вас имейл адрес ще получите парола. Използвайте ЕГН/Личен номер на детето и паролата, за да влезете в профила на детето тук. Профилът Ви осигурява възможност за последваща промяна на желанията и/или корекция на данните, достъп до резултатите от класирането на съответното дете, както и друга допълнителна информация.
9. Има ли значение за класирането дали ще използвам електронната система, или ще подам заявление на място в детската градина?
Не, няма значение. Класирането се изготвя, като се взимат предвид общия брой подадени в съответния срок заявления, независимо дали са подадени по електронен път или на хартиен носител. Класирането при прием на деца в детските заведения се осъществява на база на точкова система и правила, утвърдени от кмета на Община Бургас. Вижте правилата тук.
10. В какъв период мога да подам заявление за прием онлайн?
Заявления за постъпване в общинските ясли и детски заведения по електронен път могат да се подават в срок от 02.04.2018 г. 08:00 ч. до 20.04.2018 18:00 ч.


11. Как мога да прегледам регистрационния профил на моето дете и да проверя за грешки данните от заявлението за прием?
Използвайте ЕГН/Личен номер и паролата, получена на имейл, за да влезете в профила на детето. Профилът Ви осигурява възможност за последваща промяна на желанията и/или корекция на данните, достъп до резултатите от класирането на съответното дете, както и друга допълнителна информация и улеснения. КОРЕКЦИЯ НА ВЪВЕДЕНИТЕ ДАННИ МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ ДО 20.04.2018 18:00 ч.
12. Ако съм допуснал/-а грешка при попълването на регистрационния формуляр, мога ли да направя корекции?
Да, можете да коригирате вече подадено заявление за кандидатстване в профила на детето. Използвайте ЕГН/Личен номер и получената парола за вход. Профилът Ви осигурява възможност за последваща промяна на желанията и/или корекция на данните, достъп до резултатите от класирането на съответното дете, както и друга допълнителна информация и улеснения. КОРЕКЦИЯ НА ВЪВЕДЕНИТЕ ДАННИ МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ ДО 20.04.2018 18:00 ч.
13. Има ли значение за класирането дали регистрацията е направена в първия ден от пускане на системата, или не?
Класирането се изготвя, като се взимат предвид общия брой подадени заявления в съответния срок. Датата на подаване на заявление има значение, само в случай че две и повече деца имат равен брой точки за едно детско заведение. Тогава се взима предвид реда на регистриране.

Пример:

1.Иван Петров Градина 11-во желание 10 точки 1ви Април 13:05
2.Мария Иванова Градина 1 1-во желание 10 точки 4ти Април 16:10
3.Петър Маринов Градина 1 1-во желание 10 точки 6ти Април 09:20
4.Петя Иванова Градина 1 1-во желание 10 точки 9ти Април 12:30
14. Получих имейл, потвърждаващ успешната регистрация много по-късно от действителното подаване на регистрацията. Това ще повлияе ли на реда на подаване?
Не, няма. Датата и часът, които системата използва в класирането са тези, в които е подадено заявлението. В момента, в който запазите данните в електронната форма, системата ще запише заявлението с текущите дата и час. Времето на получаване на имейл за успешна регистрация може да се забави в зависимост от Вашия доставчик на електронна поща, но не е фактор в класирането.
15. Има ли значение подредбата на детските заведения при кандидатстване в повече от едно заведение (първо желание, второ желание)?
Да, има значение, тъй като общият брой точки, използван при класирането на детето, е различен за всяко едно от детските заведения, в което детето кандидатства. Всяко едно от избраните желания носи допълнителен брой точки към общия брой на детето за класирането му в съответното заведение.

"Първо желание" носи + 3 точки, "Второ желание" носи + 2 точки, "Трето желание" + 1 точка.

Ако избраното детско заведение е в същия район по местоживеене, на детето ще бъдат добавени още една или две точки към общия сбор точки, в зависимост от документа с който се удостовери адресната регистрация (лична карта или удостоверение).

В случай че две и повече деца имат еднакъв брой точки, но мястото е едно, с предимство е детето, за което съответното заведение е по-високо желание.
16. По какъв начин се извършва класирането?
Класирането се извършва на база точкова система. Всяко дете има определен брой точки за всяко едно от детските заведения, което е избрало. Децата, приети във всяко едно от детските заведения, са подредени в низходящ ред по брой на точките, които имат за съответното заведение, т.е. тези с най-много точки ще бъдат приети първи.

Пример:
1.Иван Петров Градина 1 10 точки
2.Мария Иванова Градина 1 10 точки
3.Петър Маринов Градина 1 9 точки
4.Петя Иванова Градина 1 8 точки

В случай че две и повече деца имат равен брой точки, а мястото в детското заведение е само едно, ще бъде избрано това дете, за което това детско заведение е било посочено като по-високо желание.

Пример:
1.Иван Петров Градина 11-во желание 10 точки
2.Мария Иванова Градина 12-ро желание 10 точки
3.Петър Маринов Градина 12-ро желание 10 точки
4.Петя Иванова Градина 13-то желание 10 точки

В случай че две и повече деца имат равен брой точки и детското заведение е един и същи пореден избор, тогава ще се вземе предвид реда на регистриране.

Пример:

1.Иван Петров Градина 11-во желание 10 точки 1ви Април 13:05
2.Мария Иванова Градина 1 1-во желание 10 точки 4ти Април 16:10
3.Петър Маринов Градина 1 1-во желание 10 точки 6ти Април 09:20
4.Петя Иванова Градина 1 1-во желание 10 точки 9ти Април 12:30
17. Какви документи са нужни за кандидатстване в момент на попълване на регистрационната форма?
При попълване на регистрационната форма не са необходими документи. В системата е необходимо да бъдат въведени данни, идентифициращи детето: три имена, ЕГН/ЛНЧ, адрес, както и информация, идентифицираща родител/-и или настойник/-ци: имена, трудов статус, адрес за електронна поща.

Документи, удостоверяващи истинността на въведената от Вас информация, се предоставят при записване на детето в съответното детско заведение, където е класирано. В случай че бъде установено несъответствие между въведената информация и представените документи, регистрацията ще бъде анулирана, а записването на детето ще бъде отказано.
18. Какви документи са необходими при записване на детето ми в детско заведение?
Записването става на място в съответното детско заведение. Необходими са всички документи, удостоверяващи наличието на обстоятелствата, отговарящи на посочените критерии при регистрацията.

1. Акт за раждане на детето (копие)

2. Необходими документи, доказващи съответни предимства (ако се ползват такива)

- копие на акт за смърт

- копие от документ от ЛКК/ТЕЛК на детето

- копие от актовете за раждане на всички деца в семейството

- копие от заповедта на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ и копие на договора, сключен с приемното семейство

- копие на лична карта или адресна регистрация
19. Как да проверя, дали детето ми е прието?
Можете да проверите резултатите от класирането в профила на детето след обявяване на класиранията. Използвайте ЕГН/Личен номер и паролата за вход, получена на имейл. Списък с имената на приетите деца ще бъде също така изнесен на видно място във всяко едно детско заведение.
20. Как се определя броя на точките, които моето дете получава за всяко едно от детските заведения, в които искам да бъде прието?
Броят на точките на детето се определя като сума от точките, които му дават съответните критерии. Към този брой точки се добавят точки за всяко едно от избраните детски заведения.
21. Възможно ли е детето да не бъде прието в нито едно от желаните детски заведения?
Да, това е възможно, в случай че броят на събраните от него точки не е достатъчен за прием в посочените детски заведения. Ако детето не е прието в нито едно детско заведение след 2-ро класиране, родителите на неприетите деца трябва писмено да декларират желанието си детето им да бъде записано в детското заведение, в което има останали свободни места след второ класиране и предоставят всички други необходими документи за записването на детето.
22. Имам и други въпроси отностно класирането и приема. Към кого да се обърна?
Информация за класирането и приема можете да получите във всяко едно детско заведение.
23. Как да разбера кой е административният район, в който живея?
Информация за административно-териториалното деление на Община Бургас можете да намерете тук.

Списък на всички детски заведения и района, в който се намират вижте на тук.
24. Как мога да проверя резултатите от класирането?
Можете да проверите резултатите от класирането в профила на детето след обявяване на класиранията. Използвайте ЕГН/Личен номер и паролата за вход, получена на имейл. Списък с имената на приетите деца ще бъде също така изнесен на видно място във всяко едно детско заведение.