Информация

Плащането на такси за градини и ясли е преустановено

Уведомяваме Ви, че не се дължат такси за ползване на детски ясли и детски градини (във връзка с изменения в Закона за местните данъци и такси, Закона за предучилищното и училищното образование и Закона за здравето, обнародвани в ДВ, бр. 17 от 1.03.2022 г., считано от 01.04.2022 г.)