Условия за използване

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА ЗА ЗАПИСВАНЕ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ, КАКТО И НА УЕБСАЙТА, ДОСТЪПЕН НА АДРЕС www.dzbourgas.org

Настоящите правила за използване, уреждат взаимоотношенията между Община Бургас и всяко физическо лице наричано за краткост по-долу Потребител, посетило сайта и използващо услугите на електронната система за записване в детски градини и ясли (наричана за краткост „Електронна Система“) и информацията, предоставени от Община Бургас. Осъществявайки достъп до уебсайта www.dzbourgas.org (наричан за краткост „Сайта“), Вие трябва да приемете условията, изложени по-долу. В противен случай нямате право да използвате тези страници.

I. СЪЩНОСТ
Община Бургас предоставя за ползване на потребителите електронна система за онлайн регистрация и подаване на документи за участие в класиране на дете/деца в детски градини и ясли. Потребителят се задължава да използва системата при стриктно спазване на настоящите условия, Правилата за за приемане на деца в общински детски заведения и целодневни детски градини на територията на Община Бургас, както и българското законодателство.

Предоставянето на услугите не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителя и съответната Интернет страница, необходими за осъществяване достъп до Електронната Система. Нито Община Бургас, нито разработчикът на софтуерния продукт не носят отговорност, в случай че Потребителят не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на Община Бургас и/или разработчикът на софтуерния продукт. (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

II. РЕГИСТРАЦИЯ
За да заяви желание за участие в класиране за прием в детско учебно заведение, използвайки Електронната Система, Потребителят е необходимо да направи първоначална регистрация, която се извършва на Сайта. За всяко дете от семейството трябва да бъде направена отделна регистрация, като се попълнят коректно всички данни. За всяко регистрирано дете Потребителят получава уникална парола, с която на по-следващи етапи ще може да използва, за да провери резултати от класиране и/или да промени желания за класиране.

Регистрацията на Потребител в Електронната Система не му дава никакви други права, освен правото да участва в класирането за прием на дете/деца в детски заведения и градини, промяна на желания и последващо право на записване при спазване на всички изисквания на Община Бургас и Правилата за прием.

Потребителят е отговорен за истинността на въведената от него информация при регистрация. Община Бургас има правото да изисква от Потребителя проверка и сверяване на истинността на въведените от него лични данни. В случай че бъде установено несъответствие на въведените данни, Потребителят е еднолично отговорен съгласно българското законодателство.

III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА И ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА
Потребителят не може да извлича, възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, с изключение на данните, представляващи публична информация и/или информация, незащитена от закона за автроското право и сродните му права.

Потребителят няма право да използва системата по начин, по който умишлено ще натовари и/или наруши правилното функциониране на Електронната Система и/или сървър на доставчика.

Потребителят няма право да наблюдава, изучава и изпитва начина на действие на електронната система и нейният изходен код, както и на Сайта, нито умишлено да нарушава нейната цялост и/или работа, и/или мерките за сигурност, използвани от разработчикът.

IV. СЪДЪРЖАНИЕ НА САЙТА
Съдържанието (текст, мултимедийни елементи, софтур) на уеб страниците на Община Бургас е със защитени авторски права. Съдържанието е изключителна собственост съответно на Община Бургас и/или на техните автори и носители на права.

V. ТОЧНОСТ И ИСТИННОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА
Община Бургас не гарантира, че Сайта не съдържа грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. Община Бургас си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. Община Бургас се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните не могат да бъдат изключени.

Информация, както и документи, предоставени на разположение чрез сайта, не могат да бъдат считани като автентично възпроизвеждане на официални текстове. За единствено автентични се считат текстове, посочени като такива на Сайта. В случай на разлика между електронната версия и печатния текст, за достоверен се счита единствено официалният отпечатан текст заверен със сответните реквизити – подпис, печат, изх. №, и др.

VI. ГАРАНЦИИ
Никакви гаранции от какъвто и да е вид, преки или косвени, включващи, но не ограничени до гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и косвени гаранции за комерсиалност или пригодност за определена цел, не се дава във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на тези страници. Община Бургас не е отговаря за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на дейност, причинени от употребата на тази услуга, дори ако Община Бургас е била предупредена за вероятността за такива вреди.

VII. ВЪНШНИ ПРЕПРАТКИ
С цел да улесни достъпа Ви Община Бургас може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се управляват от трети страни. Линковете от сайта към подобни интернет страници представляват само препоръка и потенциален източник на допълнителна информация. Тъй като Община Бургас няма никакво влияние над тяхната политика за публикуване на материали, с това споразумение се освобождаваме от всяка отговорност за тяхното съдържание, както и за истинността и точността на информацията, публикувана в тях.

VIII. ЗАБРАНЕНА И НЕПОЗВОЛЕНА УПОТРЕБА
Потребителят няма право да събира информация от сайта на Община Бургас, ако същата ще се използва за неправомерни и неетични цели, нарушаващи законите на Република България, нарушаващи неприкосновенността на личността, неоторизиран достъп и ограничаване на достъпността на сайта за останалите потребители.

IX. ПРОМЯНА НА ПРАВИЛАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА
Община Бургас си запазва правото да променя тези правила по всяко време без предварително известяване. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта. Ако не сте съгласни с Правилата за използване, Вие можете да прекратите участието си като страна по тези правила, като престанете да използвате и достъпвате Сайта.