Защита на личните данни

Община Бургас отдава голямо значение на принципа на зачитане на личния живот. Политиката относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на личните данни от институциите е съобразена със Закона за защита на личните данни.

За да използвате услугите на уебсайта www.dzbourgas.org („Сайта“) и Електронната Система, достъпна чрез него („Електронна Система“), моля прочетете внимателно текста. В случай, че не сте съгласни с някое от правилата, моля не използвайте Сайта и Електронната Система.

За да се използват електронните услуги, достъпни чрез Сайта се налага да се обработват лични данни, които се предоставят от потребителите на Сайта. Община Бургас се придържа строго към отговорно ползване на лична информация, която събира от посетителите и ползвателите на Сайта и Електронната Система. В момента на предоставяне на информация, Вие се съгласявате Община Бургас да ползва тази информация, както е описано тук:

- Община Бургас събира лични данни единствено за цел предоставяне на електронната услуга за записване и класиране на дете/деца в детски градини и ясли. Информацията не се използва повторно за цели, несъвместими с първоначалните. Информацията, която Община Бургас може да събира, включва информация, идентифицираща двама родители/настойници, както и детето, кандидатстващо за детска градина/ясла. Информацията включва информация за дете: имена, ЕГН/ЛНЧ, адрес, както и информация за родители/настойници: имена, трудов статус, работодател, служебен номер, адрес за електронна поща; както и всякаква друга свързана информация, която е свързана с осъществяване на електронната услуга.

- Информация може да бъде получена индиректно чрез вашият IP адрес. Тази информация се използва за подобряване на уеб сайта и по никакъв начин не Ви идентифицира лично.

- Община Бургас няма да продава, отдава, търгува с всякаква лична информация, получена от посетители и ползватели, с изключение на случаи, че това разкриване се изисква от закона или ако е получено предварително Вашето съгласие за това. Община Бургас чрез своите администратори и упълномощен персонал ще вземе мерки за защита на личните Ви данни в максимална степен.

- Данните се съхраняват на технически средства с ограничен достъп.

- Тези служители са задължени да третират информацията като конфиденциална. Въпреки взетите мерки Община Бургас не може да гарантира, че неупълномощени трети лица няма да получат достъп до личните Ви данни.

- Никой няма право да променя вашата лична информация, без вашето съгласие. Всяко лице, за което се отнасят данните получава парола, с която има достъп до личната си информация. Вие сте длъжни да пазите в тайна своя достъп до системата и респективно до личната Ви информация.

- Възможно е да споделяме с трети страни определени порции обобщена, нелична информация, като например статистика за ползватели или друга справка. Подобна информация обаче по никакъв начин не Ви идентифицира поотделно.

- Възможно е да предоставим връзки (чрез банери, линкове и др.) към сайтове на трети лица. Не е изключено тяхното съдържание да изглежда като част от нашия сайт, но то всъщност се предоставя от трети лица, ние нямаме контрол върху него и не носим отговорност за информацията, която предоставяте на тези сайтове. Препоръчваме Ви да се запознаете с политиката за защита на личните данни на тези сайтове преди да предоставите каквато и да е Ваша лична информация.

- Можете да откажете да предоставите личната си информация. При това може да се окаже обаче, че Община Бургас не е в състояние да ви предоставя съответната услуга.